Publicado por: MontePituco | 22/05/2013

22 DE MAIO, DÍA DA BIODIVERSIDADE

Imaxes da matogueira no Monte Pituco.

No Día Internacional da Biodiversidade en DEFENDE O MONTE PITUCO apostamos novamente por reivindicar o valor da matogueira fronte a quen, antepoñendo os seus intereses económicos e/ou políticos por diante de criterios científicos e do respecto polo medio ambiente, insiste en restarlle valor a este ecosistema que abunda no Monte Pituco en aras de seguir impulsando o proxecto de instalación dun polígono industrial irracional e aberrante dende o punto de vista urbanístico, ecolóxico e mesmo financeiro.

En xullo de 2007 Luita Verde publicou en Vieiros un artigo titulado “SOS matogueiras do Morrazo” no que se detallaban os motivos polos que cómpre protexer este ecosistema tan abundante na nosa bisbarra en xeral e, por tanto, tamén no Pituco, como parte integrante dos Montes do Morrazo.

S.O.S. MATOGUEIRAS DO MORRAZO

Áreas recreativas, tendidos eléctricos de alta tensión, excavacións, recheos, construcción de pistas de tiro ao prato, de aeromodelismo e de motocross, construcción e ancheado de pistas forestais, masiva presenza de vehículos motorizados, monocultivo de árbores forestais e incendios forestais, son en xeral as principais causas por efecto humano polo que estes ecosistemas naturais están desaparecendo a pasos axigantados na comarca. Lugares de gran importancia na comarca con monte baixo coma o monte da Paralaia, o monte Gagán, Chan das Bolas, Chans de Cela ou Chans de Pastoriza, ó igual que outras áreas como Cabo Udra, Outeiro do Cruceiro ou o Alto da Esculca, están a ser agredidos nas últimas décadas ata a actualidade, en especial dende o último lustro, por moitas das causas mencionadas, a maioría dentro de monte comunal.

Luita Verde – 16/07/2007

Estas áreas naturais existentes dende a beiramar ata os 500 metros de altitude, nos montes, integradas na actualidade en áreas protexidas a nivel de solo rústico de espazos naturais (Carballal de Coiro, Montes do Morrazo e Cotorredondo), forestal, de costas e na Rede Natura (Cabo Udra e Costa da Vela), e que tradicionalmente se adicaron ás labores do pastoreo e á silvicultura agrogandeira (na actualidade en proceso de abandono por modificación dos usos e falla de incentivos), pasan por ser ecosistemas propios de gran valor ecolóxico debido a súa rica biodiversidade faunística e florística e pola súa función reguladora e rexeneradora dos seus solos pedregosos e ácedos. A interacción destes ecosistemas polas causas citadas, está a provocar erosión do terreo, perda de capa vexetal, soterros, ruídos, contaminación atmosférica, verquidos de lixo, introducción de vexetación alóctona, e nos monocultivos forestais (eucalipto e piñeiro), por engadido, degradación a medio-longo prazo, nun proceso de varios anos donde ás árbores crecen ata cubrir totalmente o terreo, eliminando e modificando a vexetación orixinaria por exceso de competitividade pola luz, auga e nutrientes, pola cantidade de biomasa caída dende os seus talos e ramas sobre o solo que inhiben que o mato poida crecer ao seu abeiro e cabe tamén a posibilidade por causa da utilización de agrotóxicos para acelerar a súa desaparición. Comunidades vexetais tan representativas como as uces , as toxeiras e as xesteiras, donde vive unha fauna asociada e outra que depende exclusivamente destes espazos abertos para alimentarse, estanse vendo fortemente agredidas e alteradas dende entón. Especies de avifauna no máis alto da rede trófica coma o miñato común, o miñato abelleiro, a gatafornela e o lagarteiro común e da escada media como o picanzo real, o picanzo vermello e a avenoiteira cincenta; pequenas aves como a chasca común, a papuxa montesa e a escribenta riscada; réptiles como a cobra lagarteira meridional, a lagartixa dos penedos e o esgonzo común; mamíferos coma o coello; prantas asociadas de ámbito mediterráneo coma o trovisco e a carpaza moura; de terreos pantanosos como a xanzá; invertebrados como a rara especie a nivel galego da bolboreta Maculinea alcon, entre outras moitas máis, parte delas ademáis endemismos ibéricos, poderán verse en maior ou menor medida no límite da súa extinción na comarca, de desaparecer o monte baixo de mato. Se está a afectar á agrogandería tradicional, ó fallar pastos naturais e a densa biomasa de mato que tradicionalmente se utilizou trala sua corta como un excelente abono orgánico en combinación con excremento animal; á apicultura por selas uces unhas das prantas preferidas polas abellas para a fabricación da súa mel; e á industria enerxética por ser o toxo un excelente biocombustible de futuro. Tamén se está a provocar a degradación da paisaxe, especialmente os monocultivos forestais, ocupando e tapando as excelentes panorámicas abertas e os lugares de interese xeolóxico, natural e socio-culturais nas proximidades donde en xeral están ubicadas as áreas de monte aberto e matogueira, moitas das veces verdadeiras atalaias e outeiros sobre os pobos e as rías.

Luita Verde rexeita polo tanto a xestión economicista e irracional que se está a levar a cabo nos montes do Morrazo, baseada na incontrolada “cultura do ocio” e o monopolizador “monocultivo de especies forestais de crecemento rápido” do sector madeireiro, a conta da ocupación e destrucción do monte baixo e de matogueira que están aquí dende hai séculos ou incluso milenios, e siguen tendo as súas funcións ecolóxicas naturais e as socio-económicas da agrogandería tradicional, xunto cun potencial en biomasa fertilizadora e enerxética de calidade no futuro. Denuncia que polo contrario a maioría dos montes da comarca, tanto mancomunados como privados, supoñen case o 60% do territorio comarcal e xa están de abondo reforestados con árbores dende hai décadas, pero mal xestionados, baseados no monocultivo de eucalipto e de piñeiro (máis 75% da superficie forestal), pasto de plagas de insectos e fungos que os merman, e que por engadido supoñen as principais causantes do espallamento dos incendios forestais, como os que asolaron a comarca en agosto do ano pasado, ó ser especies pirófitas. Tamén denuncia que tanto as administracións locais como a autonómica, e a pesar das distintas proteccións das áreas naturais donde están integrados os ecosistemas de mato e monte baixo, durante todo este tempo ata a actualidade non estiveron a facer nada, senón tódolo contrario, para que estes foran conservados e protexidos.

Luita Verde avoga pola posta en valor e a conservación do monte baixo e de matogueira, como asimesmo o fomento e incentivo das prácticas agrogandeiras e de roza nos mesmos (é necesaria ademáis como preventiva para que non haixa demasiada biomasa, polo perigo de combustibilidade da mesma e posible xeneración de incendios forestais), e por engadido un ordeamento máis racional e sostible dos montes, donde o arborado debe estar baseado nos cultivos mixtos e no fomento de especies nobles e autóctonas e donde as actividades humanas a realizar (forestais, agrogandeiras, culturais e de lecer) deben estar directamente relacionadas e respetuosas co medio, donde ademáis se reproba a práctica inexistencia de actividades afíns coma o ecoturismo e o sendeirismo. As actividades que incumpran esas condicións deben ser erradicadas dos montes e áreas naturais protexidas, buscando zonas alternativas e recintos fóra dos mesmos, máis acordes coa súa función, que deberían estar reflexadas e integradas nos respectivos plans de ordenación urbana dos concellos (PXOMs) e asumidas polas distintas Consellerías, dentro das súas competencias.

Fauna do Monte Pituco

Este ano o Día da Biodiversidade está adicado á auga, un recurso vital que no Monte Pituco está en serio perigo por culpa do polígono proxectado no PXOM, co aplauso cómplice de poderosas corporacións empresariais e financeiras, secundadas dende instancias políticas por colectivos veciñais e a propia comunidade de (des)montes que ‘deshonra’ co seu comportamento a defensa que debería abandeirar deste territorio peculiar que por definición é inalienable, indivisible, inembargable e imprescriptible.

O uso de explosivos para dar urbanizado o terreo e os movementos de terra afectarían os acuíferos subterráneos que abastecen a veciñanza da zona dende tempo inmemorial, privándoa do seu consumo; e a contaminación derivada da actividade industrial posterior perxudicaría moi negativamente os regatos próximos nos que habitan especies de fauna e flora vulnerables como a Chioglossa lusitanica, o fento Dryopteris guanchica e outros endemismos do noroeste ibérico que tamén están presentes no Pituco.

...E pouquiño de auga do manancial da Fontenla.

Este artigo conmemorativo non podía rematar sen o manifesto co gallo do Día Internacional da Biodiversidade 2013, publicado na web do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, unha entidade académica situada na cidade de Lugo e conformada pola Universidade de Santiago de Compostela, a Consellería de Medio Rural, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, e o Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social:

El día 22 de Mayo fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Diversidad Biológica. En el año 2013 el tema es Agua y Biodiversidad. El tema resalta la importancia del papel de la biodiversidad y los ecosistemas en garantizar la seguridad del agua y por consiguiente, el desarrollo sostenible.

Agua y Biodiversidad

1. El agua es vida. Nos garantizar la seguridad alimentaria, el agua potable y mantener unas condiciones sanitarias. Es la fuente de muchas actividades económicas. Y crea un ecosistema que lleva a la biodiversidad.

2. Vivimos en un mundo donde los recursos en agua se hacen cada vez más escasos. La demanda de agua supera la capacidad mundial, las sequías y las inundaciones son cada vez más frecuentes.

3. La seguridad del agua es una prioridad en la agenda política y económica: el informe de 2010 sobre riesgos globales pone el agua en segundo lugar después de una crisis sistémica de los mercados financieros y por delante de la crisis alimenticia, la volatilidad energética y los precios agrícolas.

4. Los ecosistemas regulan la disponibilidad del agua y su calidad: la degradación de los ecosistemas aumenta la inseguridad del agua y perjudica a la biodiversidad.

5. Los ecosistemas son infraestructuras naturales que tienen el mismo propósito que infraestructuras artificiales como presas o procesadoras de agua. La gestión del agua se puede hacer de forma sostenible, lo que permite reducir costes y preservar el medioambiente.

6. Los ecosistemas que más influyen en la preservación del agua son los bosques, los humedales, las praderas y las tierras.

7. Sin los ecosistemas, el ciclo del agua, y así como los del carbono y los nutrientes, se verían significativamente afectados, de forma negativa. Y sin embargo las políticas y decisiones no tienen suficientemente en cuenta estas interrelaciones para tomar medidas eficaces.

¿Qué es la Biodiversidad?

La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La diversidad biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos.

Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes. Hasta la fecha, se han identificado unos 1,75 millones de especies, en su mayor parte criaturas pequeñas, por ejemplo, insectos. Los científicos reconocen que en realidad hay cerca de 13 millones de especies, si bien las estimaciones varían entre 3 y 100 millones.

La diversidad biológica incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo, entre las variedades de cultivos y las razas de ganado. Los cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los componentes vitales, determinan la singularidad de cada individuo y de cada especie.

Otro aspecto adicional de la diversidad biológica es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se dan en los desiertos, los bosques, los humedales, las montañas, los lagos, los ríos y paisajes agrícolas. En cada ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres humanos, forman una comunidad, interactúan entre sí, asi como con el aire, el agua y el suelo que les rodea.

Es esta combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno que ha hecho de la Tierra un lugar habitable y único para los seres humanos. La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra vida.

El valor de la diversidad biológica

La protección de la diversidad biológica es un tema de nuestro interés. Los recursos biológicos son los pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos de la naturaleza sirven de base a industrias tan diversas como la agricultura, la cosmética, la farmaceútica, la industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. La pérdida de esta diversidad biológica amenaza nuestros suministros alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.

Nuestra necesidad de componentes de la naturaleza de los cuales una vez hicimos caso omiso con frecuencia es importante e imprevisible. De vez en cuando nos hemos precipitado de vuelta la despensa de la naturaleza para curar nuestras enfermedades, o a las infusiones de genes resistentes procedentes de plantas silvestres, para salvar nuestros cultivos de las incursiones de las plagas. Es más, la amplia gama de interacciones entre los diversos componentes de la diversidad biológica es lo que permite que el planeta pueda estar habitado por todas las especies, incluidos los seres humanos. Nuestra salud individual, y la salud de nuestra economía y de la sociedad humana, dependen del continuo suministo de los diversos servicios que nos brinda la naturaleza, y que serían sumamente costosos o imposibles de reemplazar. Estos servicios naturales son tan variados, y prácticamente infinitos. Por ejemplo, sería casi imposible sustituir, en gran medida, el control de plagas que cumplen diversas criaturas que integran la cadena alimentaria, o la polinización que llevan a cabo los insectos y las aves en su actividad cotidiana.

Protejamos la Biodiversidad

La crisis de la biodiversidad es en gran medida resultado de la actividad humana y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados esfuerzos de estos últimos veinte años, la pérdida de diversidad biológica, a consecuencia de la destrucción de los habitats naturales, la agricultura intensiva o la contaminación, ha seguido su curso inexorable. Es necesario actuar para salvar lo que queda.

22 de maio, Día da Biodiversidade.


Respostas

  1. […] xa apuntabamos noutro artigo recente con motivo do Día da Biodiversidade, Luita Verde vén defendendo dende hai tempo a importancia da calidade biolóxica destes espazos […]

  2. […] xa apuntabamos noutro artigo recente con motivo do Día da Biodiversidade, Luita Verde vén defendendo dende hai tempo a importancia da calidade biolóxica destes espazos […]

  3. […] a posibilidade por causa da utilización de agrotóxicos para acelerar a súa desaparición” (Luita Verde, xullo de 2007 no diario dixital […]


Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: