Publicado por: MontePituco | 30/01/2012

INTERVENCIÓN COMPLETA DO CONSELLEIRO E DA ALCALDESA SOBRE O CHAN INDUSTRIAL

O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, estivo en Marín este pasado xoves para analizar coa alcaldesa e cos voceiros dos grupos municipais o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia. A continuación, para que ninguén poida manipular as súas palabras, transcríbese integramente a súa comparecencia ante os medios de comunicación.

Agustín Hernández:

Hoxe tiven a oportunidade de ter unha xuntanza de traballo en Marín coa alcaldesa e cos grupos políticos que contan con representación no Concello para explicarlles o contido, o alcance do Plan de Chan Empresarial que está en periodo de información pública e que está desenrolando a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente. Nese plan aparecen recollidas dúas ubicacións para posibles emprazamentos empresariais neste concello. Analizamos o alcance, o contido das determinacións a respecto deses emprazamentos, e quedamos abertos na Consellería de Medio Ambiente a analizar conxuntamente co Concello as alegacións que poidan facer, pois para facer as puntualizacións necesarias, co obxecto de garantir, como é vontade da Xunta de Galicia, que Marín conte con EMPRAZAMENTOS AXEITADOS para desenrolo empresarial neste Concello.

(Así como di o conselleiro de Medio Ambiente que vai analizar as alegacións que interpoña o Concello de Marín, sería desexable que considere co mesmo respecto e co mesmo grao de interese, as alegacións que vai recibir por parte doutros colectivos que discrepamos abertamente cos criterios que manexa o Concello. Polo tanto, que a Consellería de Medio Ambiente, en consonancia co traballo dos técnicos da empresa Eptisa que realizaron o estudo, actúe coa maior obxectividade e coherencia: que non diga “digo” onde primeiro se dixo “diego”; que se arranxen os posibles erros que puideran producirse -dificilmente- na elaboración do documento, pero que non se alteren a mantenta e de mala fe uns datos concretos e correctos por ceder ás presións dun Concello e satisfacer os seus intereses. Que non aconteza como no PXOM de Marín: que o Informe de Sostibilidade Ambiental di unha cousa, cun claro posicionamento a favor da conservación do Pornedo, mentres que no planeamento en si mesmo se plasma todo o contrario, abocando este monte a converterse nun polígono industrial que fai trizas todas as observacións a respecto da alta intervisibilidade da zona, do uso rústico dos terreos e do seu nivel de protección ambiental).

Salientar que o Plan de Desenrolo de Chan Empresarial de Galicia que nestes momentos está en información pública, está precisamente nese proceso para escoitar as aportacións dos interesados e dos concellos, e por suposto para mellorar ese documento, que ten como obxectivo garantir o desenrolo empresarial do noso territorio de aquí aos vindeiros 25 anos. Polo tanto é un documento de moitísimo alcance, ten un alcance territorial que afecta a toda Galicia, que o que fai é valorar a ubicación de posibles emprazamentos empresariais e tamén A CALIDADE DESES EMPRAZAMENTOS en relación coa posibilidade do seu desenrolo futuro, e polo tanto o que pretende é garantir que calquera emprendedor que teña interese en buscar un emprazamento no seu territorio, teña a posibilidade de ter rapidamente esa dispoñibilidade de chan para poder facer ese negocio.

(O conselleiro de Medio Ambiente fala de polígonos empresariais de calidade; por tanto, que respecten o territorio, que non sexan agresivos coa paisaxe nin cos recursos naturais da zona, que non supoñan unha carga sobredimensionada para a economía da Comunidade autónoma ou do Concello na súa execución e no seu mantemento. DEFENDE O MONTE PITUCO entende que, precisamente por ese motivo, esta zona non é un emprazamento “de calidade”, como así quedou reflectido na baixa calificación do terreo polas observacións ou advertencias dos técnicos que elaboraron o Plan Sectorial). 

A respecto da súa alusión á calidade deses emprazamentos, pregúntaselle sobre a baixa cualificación que obtiveron as dúas zonas previstas: Marín-Pontevedra (Pornedo) e Marín-Moaña (Pastoriza).

Agustín Hernández:

Precisamente, o que fai este documento, e creo que é o seu maior valor, é en función duns criterios obxectivos, onde O 60% SON CRITERIOS MEDIOAMBIENTAIS, establecer a puntuación das diferentes ubicacións. É o que analizamos coa alcaldesa e cos grupos da oposición. Esa é a cuestión que nós analizaremos: as POSIBLES MATIZACIÓNS QUE POIDA HABER EN RELACIÓN COA PUNTUACIÓN que neste caso otorgamos aos emprazamientos previstos no Concello de Marín. Por suposto, NON EXECUTAREMOS NINGÚN SOLO EMPRESARIAL, NINGÚN PARQUE INDUSTRIAL, QUE NON CUMPRA COAS DETERMINACIÓNS E COAS PRESCRICIÓNS MEDIOAMBIENTAIS que son de aplicación, e por suposto con toda a tramitación: impacto ambiental, avaliación ambiental estratéxica e TODAS AS GARANTÍAS PARA QUE O DESENROLO EMPRESARIAL POIDA SER COMPATIBLE CO RESPECTO E A PRESERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE.

(Xa só por este motivo,  o Pornedo non debería sequera terse valorado como posible ubicación dun polígono industrial. E se así foi, débese á incompetencia e á falta de sensibilidade do Goberno municipal e dos grupos políticos que apoiaron esta medida. Antes de analizar as alegacións que lle vaia presentar o Concello de Marín, que moi probablemente serán un cúmulo de despropósitos e de datos habilmente manipulados, o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas debería dar unha volta polo peirao de Combarro, debruzarse no malecón e fixarse na vista da fronte da ría: verá ENCE, un complexo industrial do que ultimamente vén dicindo que ten os días contados nesa ubicación, e un pouco por enriba, tirando á dereita, verá o Monte Pornedo. Sería inadmisible que, nun momento no que a Xunta está a apostar pola recuperación dos terreos de dominio marítimo-terrestre, se cometa outro atentado ambiental histórico, estragando a fachada litoral da ría cun polígono industrial que sementaría o monte de naves fumegantes e, peor aínda, enormes taludes que causarían un impacto visual e paisaxístico intragable).

Preguntado pola falta de chan industrial en Marín para aloxar empresas.

Agustín Hernández:

Precisamente por iso é polo que temos en trámitación e este plan de chan empresarial. Pero en todo caso gustaríame salientar que loxicamente este é un plan que afecta a toda Galicia, que ten un análise pormenorizado por comarcas e con independencia da disponibilidade de chan industrial que poida ter o Concello de Marín, é un documento que analiza as comarcas, e polo tanto na comarca de Pontevedra si que existe posibilidade de emprazamentos empresariais. E en todo caso gustaríame salientar o esforzo e o traballo feito polo Concello en colaboración coa Consellería para que nos vindeiros meses, e espero que sexan poucos, Marín conte cun plan xeral que vai dar cobertura, entre outras cuestións, á posibilidade de desenrolo empresarial neste mesmo Concello. Polo tanto é un tema que estamos en vías de arranxar definitivamente.

(Marín, sempre caendo no localismo: porque vende, porque suscita controversia, porque alimenta intereses políticos electoralistas, porque desvía a atención cidadá doutros problemas máis inmediatos e acuciantes. Porque, incomprensiblemente, o racional neste país non é mancomunar servizos e infraestruturas, senón optar pola filosofía do “culo veo, culo quiero”. E así, en boa parte, é como se baleiran as arcas públicas).

Pregúntanlle ao conselleiro se con esas palabras estaba invitando os empresarios de Marín a desprazarse fóra.

Agustín Hernández:

Non, non. Na Consellería o que dicimos é que temos dúas ubicacións previstas nun Plan de Chan Empresarial, no Concello de Marín, e moitas máis na comarca para garantir que ninguén teña ningún problema para instalarse en Marín nin en ningún outro concello desta comarca. Eso é o que dicimos dende a Consellería.

Insistindo en que as zonas previstas non teñen boa calificación.

Agustín Hernández:

O que non hai en Marín é un plan xeral e por iso a alcaldesa, que leva dende o mes de maio, está a piques de conseguir un feito histórico neste concello, que é a aprobación dun plan xeral.

Preguntado se será para este ano.

Agustín Hernández:

Non teño practicamente ningunha dúbida de que Marín vai contar este ano cun plan xeral aprobado.

Preguntada a alcaldesa se dende o Concello nin fan autocrítica pola oferta de chan valorado cunha baixa puntuación.

María Ramallo:

Pues desde el Concello la valoración que hacemos es, en primer lugar, que la zona incluida, una de ellas, de las del estudio de suelo empresarial de la Xunta de Galicia una de ellas está incluida en el planeamiento aprobado provisionalmente por Marín, que tiene una memoria ambiental aprobada por la propia consellería y que en estos momentos, nosotros, es el documento que una vez que tengamos todos los informes favorables de los organismos sectoriales, enviaremos para aprobación definitiva, tal y como está. Lo he dicho muchas veces. No estamos ya en el trámite ya de poner y quitar cosas. Es un documento que hay, cuenta con la mayoría de los informes favorables, estamos a la espera de lo último ya, para poder enviarlo a la Secretaría Xeral de Urbanismo, que vaya a la Comisión Superior de Urbanismo, y que Marín pueda contar, después de 33 años, con un planeamiento.

Dicho esto, y también lo he dicho porque llevo muchos años aquí y creo que uno debe ser coherente con lo que lleva diciendo: en la aprobación inicial de este documento, la aprobación inicial en el año 2007, ya figuraba la zona que en Marín conocemos como Pastoriza, que en el estudio aparece como zona Marín-Moaña. Y que es una zona que yo creo que es importante, estratégicamente introducida por la propia Consellería en el estudio de suelo empresarial, y con una puntuación muy parecida a la que figura en el planeamiento, y en consecuencia la alegación que va a partir al estudio de zonas empresariales aprobado por el Consello de la Xunta desde el Ayuntamiento de Marín, será hacia esas dos zonas, es decir, creo que tenemos datos objetivos que aportar. Creo que por parte de la Consellería y del conselleiro, al que agradezco que se haya desplazado a Marín para tener una jornada de trabajo con todos los portavoces municipales tal y como se le había demandado, creo que es importante poder alegar, porque es un documento vivo, es un documento que para eso están las informaciones públicas, es decir, no es un documento cerrado. Y en consecuencia creo que desde Marín la diferencia entre otras zonas que sí se consideran viables en el documento, es muy poca. Por lo tanto, a lo que yo aspiro es a que quede en un documento a largo plazo, que es un poco el estudio que se hace, de toda Galicia, existan en Marín zonas, donde empresas, no solo por tener un puerto de interés general, por ser un ayuntamiento de 26.000 habitantes y por estar dentro de la comarca del Morrazo, que de cara al futuro es una comarca pujante y en la que se prevé una necesidad de suelo industrial, Marín lo que tiene que hacer es salir a pelearla, con datos que creo que podemos aportar, y eso es lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento.

(Hai que xustificarse ante o electorado e non darlle motivos á oposición para montar gratuitamente un zipitostio de dimensións e repercusións impredecibles. Empregando un símil académico, é como se o Concello obtivera malas notas nun exame por estudar cuns apuntes malos e imprecisos, e acudira logo ao despacho do profesor para exercer o dereito ao pataleo, reclamándolle máis puntos en base a criterios do máis peregrino. O examinador -a Xunta- non debería actuar con manga ancha se, respectanto as regras do xogo, os criterios son obxectivos e non dan lugar a interpretacións interesadas que pretenden converter en branco o que vén sendo negro. A pendente do monte é un dato incuestionable, como tamén o é a existencia de elementos arqueolóxicos, como tampouco se pode converter unha figura legal de protección ambiental nunha etiqueta de quita e pon).

Preguntados sobre cales son eses dous emprazamentos:

Agustín Hernández:

Unha na zona alta da estrada que une Marín e Moaña, que coincidiría cunha zona industrial de Moaña, que ten certos problemas de pendente, que afecta aos Montes do Morrazo, e coincide en Marín cunha zona bastante mellor en canto a topografía. E logo despois unha zona máis próxima ao concello de Pontevedra xusto onde está o derradeiro enlace que ten actualmente a variante de Marín.


Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: